I.   Informacje ogólne

1.    Właścicielem sklepu internetowego HempWish.pl – zwanym dalej HempWish.pl – jest firma Cannabis Poland Spółka Akcyjna. Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410247 i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070021611 oraz numer REGON: 145993939.
2.    Adres do korespondencji: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, e-mail: sklep@HempWish.pl.
3.    Korzystanie z serwisu/sklepu HempWish.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności HempWish.pl znajdujących się na stronie.
4.    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony HempWish.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
5.    Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.)
6.    Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II.    Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy.

2.    Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego
3.    Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. HempWish.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
4.    W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. HempWish.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
6.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie HempWish.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7.    Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a HempWish.pl – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
8.    Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i  rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres email: sklep@HempWish.pl. Firma Cannabis Poland S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
9.    W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: sklep@HempWish.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez HempWish.pl przedmiotowej reklamacji.

III.    Wysyłka i zapłata

1.    Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej
2.    Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy HempWish.pl a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych. W okresie świąteczym i noworocznym wysyłki produktów mogą być przedłużone ponad 7 dni.
3.    HempWish.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
4.    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw firm kurierskich. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Aby zapoznać się z cennikiem
5.    Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym . Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. HempWish.pl zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
6.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A.
7.    Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
8.    Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
10.  W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów.
11. HempWish.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem.

IV.    Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

1.    Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
2.    HempWish.pl zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za  ewentualną niezgodność towaru z umową.

V.    Zwrot towaru i reklamacje

1.    Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w HempWish.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt. Uwaga: Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.
2.    Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1. jednak jednorazowo
3.    W przypadku reklamacji należy skontaktować się z: HempWish.pl; Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu wysyłką na adres: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopii dowodu zakupu.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez HempWish.pl wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie pocztą elektroniczną. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
5.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

VI.    Postanowienia końcowe

Firma Cannabis Poland S.A. zastrzega sobie prawo do: – zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, – wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego: HempWish.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe: Firma: Cannabis Poland S.A.  ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-017 Warszawa, email: sklep@HempWish.pl. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres: Cannabis Poland S.A., ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-017 Warszawa. Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór odstąpienia od umowy