I. Informacje ogólne i definicje

 1. Sprzedawca – Cannabis Poland Spółka Akcyjna. Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410247 i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070021611 oraz numer REGON: 145993939.
  Dane kontaktowe: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Jana Styki 23 , 03-928 Warszawa, e-mail: sklep@hempwish.pl, nr telefonu: 725-075-115.
 2. Sklep internetowy – witryna internetowa HempWish.pl, której właścicielem jest Sprzedawca, która prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony HempWish.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie (Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, Przedsiębiorca).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnych (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 7. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę.
 8. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, na które klient może złożyć Zamówienie i dokonać jego zakupu.
 9. Usługi – usługi udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu, informowanie o promocjach itp.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
  11. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
  12. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej www.hempwish.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy.
 2. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego
 3. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. HempWish.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
 4. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli Klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 8. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość na dane kontaktowe Sprzedającego.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować na adres e-mail: sklep@hempwish.pl.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na wskazany adres dostawy w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej
 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy HempWish.pl a Kupującym. W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych. W okresie świątecznym i noworocznym wysyłki produktów mogą być przedłużone ponad 7 dni.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy kuriera.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw firm kurierskich. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Aby zapoznać się z cennikiem przejdź do sekcji https://hempwish.pl/jak-kupowac/
 5. Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym . Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A.
 7. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.
 8. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
 9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 10. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z Klientem.

IV. Zasady odpowiedzialności i reklamacje

[Konsumenci oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta]

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Sprzedawca został powiadomiony najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  – przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzje Konsumenta o zawarciu Umowy.
  c) być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w pkt. 2 i 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową ww. Konsument może żądać naprawy lub wymiany Towaru.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 7. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpić od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
  b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;;
  c) Towar nadal jest niezgodny z Umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z Umową;
  d) niezgodność Towaru z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 11. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową jest istotna. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 12. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Towarów niezgodnych z Umową. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych zakupionych przez Konsumenta Towarów, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z Umową. W odniesieniu do pozostałych Towarów, Konsument może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 13. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy jego koszt.
 14. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Konsument może składać pisemnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania na adres: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopii dowodu zakupu.
 17. Postanowienia niniejszego punktu wskazane powyżej stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

[Przedsiębiorcy]

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Przedsiębiorca może składać pisemnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Towaru. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania na adres: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopii dowodu zakupu.

V. Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezwartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe: Cannabis Poland S.A. ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, email: sklep@hempwish.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do Umów:
  a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na trwałym nośniku.
 9. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się również do Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy nie umożliwia zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, tj. przedsiębiorcami odrębnymi gospodarczo od Sprzedawcy.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sprzedawcy.
 3. Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Ewentualne spory wynikającej z Umowy będą rozstrzygane według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Cannabis Poland Spółka Akcyjna, ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, e-mail: sklep@HempWish.pl,
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.