OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, czyli „RODO”, „ORODO”, czy „GDPR”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410247, REGON 145993939, NIP 1070021611 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, zwanym dalej jako: „RODO”).
 3. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hempwish.pl
  2. pisemnie na adres: Jana Styki 23, 03-928 Warszawa.

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. utworzenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na zlecenie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 1 lit. b RODO).
  2. wykonania umowy sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 1 lit. b RODO).
  3. świadczenia usługi formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na zlecenie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 1 lit. b RODO).
  4. świadczenia usługi Newsletter – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 1 lit. a RODO),
  5. podejmowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zwiększeniu sprzedaży dystrybuowanych przez niego produktów (art. 6 1 lit. f RODO),
  6. organizacji konkursów – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą na uczestnictwo w konkursie (art. 6 1 lit. a RODO),
  7. obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 1 lit. b RODO),
  8. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 1 lit. f RODO).
  9. dopełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym rachunkowych oraz podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 1 lit c RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji określonej usługi.

III. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail oraz ustanowione hasło.
 2. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym Administrator przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres dostawy (nazwa ulicy, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj, numer domu, numer mieszkania), dane dotyczące płatności, numer telefonu, adres e-mail.
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail.
 5. W przypadku podejmowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 6. W przypadku brania przez Panią/Pana udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, przetwarza on następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 7. W przypadku rozpatrywania Pani/Pana reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Panią/Pana w związku ze złożonym zamówieniem.
 8. Na wypadek dochodzenia roszczeń przeciwko Pani/Panu Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Panią/Pana w ramach korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w tym imię i nazwisko oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży wynosi dwa lata).
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również przez okres prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz do czasu zakończenia ewentualnych postępowań sądowych.
 4. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa rachunkowego oraz podatkowego (co do zasady przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 5. Dane osobowe dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta.
 6. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

V. ODBIORCY DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług. Do podmiotów tych zalicza się w szczególności:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
  2. dostawców usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiających prowadzenie Sklepu Internetowego przez Administratora (w tym dostawców oprogramowania komputerowego, dostawców poczty elektronicznej oraz hostingu),
  3. dostawców usług księgowych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe.
 2. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Klauzulą informacyjną.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych (art. 15-21 RODO).
 2. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie (art. 7 3 RODO).
 3. Ma uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 1 RODO).
 4. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://hempwish.pl/kontakt/.